Kiedy następuje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Obecnie przyjmuje się, że zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powinien obejmować – co do zasady – wszystkie więzi łączące małżonków, to jest:

1.       więź duchową,

2.       wieź fizyczną

3.       więź gospodarczą

(tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 1999 r., III CKN 386/98, SIP nr 1217913 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 marca 2010 r., I ACa 51/2010, Lexis.pl nr 2790771).

56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

 

Copyright © 2016 Wykonano przez Managementsystem..